Rozpočet, odmeny, dosadzovanie ľudí… Poslanci z Považskej majú bohatý PROGRAM

Úvodné tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva prináša bohatý program, ktorý obsahuje až 23 bodov. Čo sa bude riešiť?

Filip Chudý
Ilustračný obrázok k článku Rozpočet, odmeny, dosadzovanie ľudí… Poslanci z Považskej majú bohatý PROGRAM
Zdroj: Dnes24.sk

Prvé tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici sa uskutoční vo štvrtok 14. februára o 14:00 v zasadačke mestského zastupiteľstva, ktorá sa nachádza v budove mestského úradu. Na rokovanie poslancov môže prísť každý z Považskobys­tričanov, aby sme videli, ako sa v našom meste rozhoduje o dôležitých veciach.

A aktuálny program bude naozaj bohatý. Medzi najsledovanejšie body patrí odmena pre hlavného kontrolóra, rozpočet mesta na rok 2019, ktorý sa bude riešiť až teraz, či budúcnosť Mestských lesov. Nemenej zaujímavé bude aj dosadzovanie ľudí na jednotlivé miesta, o ktorých sa má rozhodovať.

Program mestského zastupiteľstva

 • 1. Otvorenie
 • 2. Diskusia občanov
 • 3. Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva
 • 4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2018
 • 5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
 • 6. Návrh na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta za rok 2018
 • 7. Návrh programového rozpočtu mesta Považská Bystrica na roky 2019 – 2021
 • 8. Návrh na delegovanie zástupcov mesta do Mestskej školskej rady Považská Bystrica
 • 9. Návrh na delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení
 • 10. Návrh Doplnku č. 3 k Zásadám o zabezpečovaní občianskych obradov a slávností
 • 11. Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov a ďalších volených orgánov Mesta Považská Bystrica
 • 12. Návrh na voľbu členov stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici z radov občanov
 • 13. Návrh na zloženie výborov v mestských častiach mesta Považská Bystrica
 • 14. Návrh na voľbu členov Bytovej komisie pre prideľovanie nájomných bytov z radov poslancov mestského zastupiteľstva
 • 15. Návrh na voľbu členov Redakčnej rady Považskobystrických noviniek
 • 16. a. Návrh na voľbu členov komisie na posudzovanie návrhov na udelenie verejných ocenení

  b. Návrh na vyhlásenie zámeru udelenia verejných ocenení pre rok 2019

 • 17. Návrh na schválenie zástupcov mesta do kontrolných orgánov obchodných spoločností založených Mestom Považská Bystrica
 • 18. a. Návrh Dodatku č. 14 k Zakladateľskej listiny spoločnosti Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.

  b. Návrh Dodatku č. 1 k Stanovám obchodnej spoločnosti Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.

 • 19. Správa o činnosti Mestskej polície v Považskej Bystrici za rok 2018
 • 20. Návrh Doplnku č. 9 k VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na žiaka základných umeleckých škôl a dieťa materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Považská Bystrica
 • 21. Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica
 • 22. Interpelácie poslancov
 • 23. Záver

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Považskej Bystrice a okolia

Premiér sľubuje dôchodcom…

Zdroj: Dnes24.sk

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk