Samospráva

Protizákonné konanie mesta Považská Bystrica: Dostalo dve pokuty

Nová lávka na Rozkvete už stojí síce dlhšie, ale ako sa ukázalo, ani zďaleka nebolo všetko v medziach zákona. Práve naopak, porušení bolo viac.

Ilustračný obrázok k článku Protizákonné konanie mesta Považská Bystrica: Dostalo dve pokuty
Zdroj: Dnes24.sk

Po novej lávke pre peších zo sídliska Rozkvet k Hliníkom, na ktorú Považskobystričania predtým dlhšie čakali, začali obyvatelia chodiť v čase komunálnych volieb v novembri 2018. Dohru však mala táto lávka až teraz na jar 2020, keď sa potvrdilo, že mesto Považská Bystrica pri nej urobilo viacero závažných pochybení v podobe porušenia zákonov, pričom za to dostalo aj dve pokuty.

Do niekoľkých týždňov po jej otvorení nám od občanov mesta prišli do redakcie viaceré otázky ohľadom lávky, konkrétne od mamičiek že „kedy dorobia na nej výplne, keďže pre deti je to nebezpečné“, resp. ďalšia „je vôbec skolaudovaná?“. Dokonca jeden z týchto občanov podal podnet na stavebnú inšpekciu. My sme v tejto veci oslovili s otázkami považskobystrický stavebný úrad už minulý rok, odpoveď na ne nám doteraz neprišla. Ďalší občan, ktorý sa k tomu aj verejne priznal (Mikuláš Prokop), poukazoval nielen na porušenie stavebného zákona, ale podal tiež podnet na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) pre možné porušenie zákona mestom pri obstarávaní zákaziek na lávku. Všetko sa to ukázalo ako oprávnené.

Dve pokuty

„Pokuta, ktorú úrad zamýšľal uložiť kontrolovanému (12 889,09 €) bola znížená na polovicu nakoľko kontrolovaný v zmysle zákona oznámil úradu, že so všetkými zistenými skutočnosťami súhlasí v plnom rozsahu. Pokuta bola uhradená dňa 7. apríla 2020,“ povedala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.

Pokuta podľa zákona je vo výške 5 % zo súčtu zákaziek na lávku (257 781,73 €), no keďže si mesto priznalo chybu, znížili ju na polovicu (6 444,55 €). Inak to bolo v prípade známej kauzy bytoviek pri futbalovom štadióne z roka 2019. Vtedy si mesto nepriznalo chybu a od ÚVO teda dostalo plnú pokutu 129 441,18 €.

Ďalšiu pokutu za lávku dostalo mesto za to, že užívalo resp. umožnilo užívanie stavby bez kolaudačného rozhodnutia. V takomto prípade stavebný zákon hovorí o tom, že sa uloží pokuta do výšky 165 969,59 €. Zaujímavé je to, že v tomto prípade mesto ukladalo pokutu samo sebe, pričom si ju uložilo vo výške 500 €.

V rozpore so zákonom

Ako uviedla hovorkyňa ÚVO, „kontrolovaný (Mesto Považská Bystrica) postupoval, v rozpore s § 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, keď na obstaranie zákazky na asanáciu lávky a zákazky na novú lávku použil postupy pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní a súčasne postupoval aj v rozpore s § 6 ods. 16 zákona o verejnom obstarávaní, keď predmetnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác rozdelil a zvolil spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu zákazky pod finančný limit prislúchajúci postupu pre zadávanie podlimitných zákaziek, čím taktiež postupoval v rozpore s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a to princípom transparentnosti a princípom hospodárnosti a efektívnosti, pričom identifikované porušenie zákona o verejnom obstarávaní malo vplyv na výsledok verejného obstarávania.“

Jednoducho povedané, mesto rozdelilo jednu vec na dve časti (búranie a stavanie), čím sa chcelo vyhnúť limitu 150 000 € (dokopy to bolo 257 781,73 € s DPH). Keď je to nad týmto limitom, musí byť vyhlásená verejná súťaž, do ktorej by sa mohol prihlásiť úplne každý, kto splní podmienky podľa zákona.

Takto si však mesto urobilo len prieskum trhu u sebou vybraných firiem, z ktorých vzišiel víťaz. V oboch prípadoch poslalo mesto výzvu na predkladanie ponúk piatim vybraným záujemcom, čo je zverejnené v rozhodnutí na webe ÚVO, kde je tiež podrobne rozpísané protizákonné konanie mesta.

Vysvetľuje stavebný úrad

Stavebného úradu v Považskej Bystrici sme sa opýtali na pokutu 500 € za používanie lávky bez kolaudačného rozhodnutia. A tiež na to, prečo bola na dolnej hranici, keď maximálna podľa stavebného zákona je 165 969,59 €. „Mesto Považská Bystrica, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie pri prerokovaní správneho deliktu dňa 19. marca 2020 rozhodlo o vami uvedenej výške pokuty v súvislosti s užívaním stavba ,Nová lávka pre peších zo sídliska Rozkvet k Hliníkomʻ bez kolaudačného rozhodnutia. Správny delikt bol prerokovaný na základe zistení štátneho stavebného dohľadu, ktorý bol vykonaný na základe podnetu, ktorý bol Špeciálnemu stavebnému úradu odstúpený od Slovenskej stavebnej inšpekcie,“ vysvetľuje Martin Šajtlava, vedúci oddelenia stavebného poriadku.

Špeciálny stavebný úrad podľa jeho slov v rámci správnej úvahy o výške pokuty prihliadol na závažnosť porušenia zákona, jeho následky a okolnosti, za ktorých bol správny delikt spáchaný. „Lávka, ktorá spája sídlisko Rozkvet s centrom mesta bola v havarijnom stave, mala takmer 35 rokov. Pod jej stav sa podpísali viaceré faktory, jednak skorodovala vplyvom poveternostných podmienok, dažďových vôd, ale aj posypovej soli. Preto ju bolo nutné zbúrať a postaviť nanovo. Lávka bola nanovo osadená a následne opáskovaná, nakoľko na nej neprebehlo kolaudačné konanie. Vzhľadom k tomu, že je umiestnená na hlavnom ťahu na najväčšie sídlisko v meste, kde žije viac ako 10 000 obyvateľov nášho mesta a je pre nich výraznou skratkou, začali ju využívať ešte pred jej skolaudovaním,“ ozrejmil.

„K výške pokuty je potrebné uviesť, že uloženie sankcie (pokuty) za správny delikt nemá prakticky žiadny význam, keďže sankcionovaným stavebníkom ako aj špeciálnym stavebným úradom je mesto,“ dodal Šajtlava s tým, že teda mesto udeľuje pokutu mestu a udelená sankcia teda nie je spôsobilá vyvolať majetkovú ujmu stavebníkovi.

Ďalšie zaujímavosti z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24 a Facebooku.

Takto vyzerala pár dní predtým, ako sa po nej začalo chodiť.

Lávka na Rozkvete už síce stojí, ale dokončená ešte nie je: Zábery z miesta
16
Galéria

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie